Privacybeleid

Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging en/of doordat je gebruik maakt van onze diensten en je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief aan ons verstrekt
 • Bankrekeningnummer

Wij registreren geen bijzondere persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • Je uitdrukkelijke toestemming vragen als wij die nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Keien Atletiek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. We verwerken je persoonsgegevens voor de ledenadministratie in beveiligde applicaties van de Atletiekunie of gespecialiseerde leveranciers. We hebben ter bescherming van verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Als je na het doornemen van ons Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt, kan dat via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers verwerken wij voor de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht van vrijwilligerswerk

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht van vrijwilligerswerk. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Keien Atletiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door De Keien Atletiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (de fiscale verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de Atletiekunie maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Foto en video

Door gebruik te maken van onze accommodatie, diensten of door deel te nemen aan onze trainingen, wedstrijden en evenementen accepteer je dat het hierbij toegestaan is dat er foto en video opnames worden gemaakt en dat deze gepubliceerd kunnen worden in onze media-uitingen ( Website, nieuwsbrief etc.). Als je bezwaar hebt tegen een publicatie kan je dat via bestuur@dekeienatletiek.nl kenbaar maken. Gezien het openbare karakter van onze activiteiten is een algeheel bezwaar niet mogelijk. Als er materiaal wordt gebruikt tijdens trainingen voor analyse, zal er altijd vooraf door de trainer toestemming worden gevraagd.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens De Keien Atletiek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of bezwaar aantekenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jij voert zelf het beheer over je persoonsgegevens in “All United “waaraan onze ledenadministratie gekoppeld is. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan je verzoek.

Je hebt ook het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de Keien Dit kan mogelijk wel gevolgen hebben voor onze dienstverlening. Daar moet je rekening mee houden.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan kun je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze pPrivacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via bestuur@dekeienatletiek.nl